Douzelage

 

STATUT

STOWARZYSZENIA DOUZELAGE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Douzelage, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chojnie przy ulicy Demokracji Ludowej 2 m. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:

   a) propagowanie idei integracji europejskiej,

   b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów personalnych osób i grup zorganizowanych z różnych krajów europejskich w zakresie wymiany kulturowej, turystycznej i   oświatowej,

   c) działanie na rzecz wyrównania szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich,

   d) działalność edukacyjna, szkoleniowa, kulturalna, sportowa i opiekuńcza,

   e) umożliwianie doskonalenia nauczycieli w oparciu o współpracę z instytucjami europejskimi zajmującymi się edukacją,

   f) pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorstw.

   g) rozwijanie wolontariatu w różnych dziedzinach aktywności obywatelskiej,

   h) zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne, rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych,

   i) aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych,

   j) wspieranie aktywnych form integracji społecznej,

   k) aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

  a) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

  b) organizowanie spotkań, szkoleń, sympozjów, imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym,

  c) wydawanie i dystrybucję materiałów dotyczących procesu integracji europejskiej,

  d) organizowanie i przeprowadzanie seminariów informujących o problematyce integracji europejskiej,

  e) organizowanie spotkań dla środowisk gospodarczych w celu nawiązywania kontaktów małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

          a) zwyczajnych,

          b) wspierających,

          c) honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

        a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

        b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

        a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

        b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

        c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

        a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

        b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

        c) regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

        a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

        b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,

 • na pisemny uzasadniony wniosek czterech członków Stowarzyszenia,

        c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

        d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

          a) Walne Zgromadzenie Członków,

          b) Zarząd,

          c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz:

          a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

          a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

          b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

        a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

        b) uchwalanie zmian statutu,

        c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

        d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

        e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

        f) uchwalanie budżetu,

        g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

        h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

        i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

        j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

        k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

        l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

        m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie

  z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie

  na zewnątrz.

 2. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa

  i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

        a) realizacja celów Stowarzyszenia,

        b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

        c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

        d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

        e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

        f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

        g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

        h) przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

        a) kontrolowanie działalności Zarządu,

        b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

        c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

        d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

        e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

          a) ze składek członkowskich,

          b) darowizn, spadków, zapisów,

          c) dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.