Douzelage

W dniach 27.07-1.08.2015 r. w Chojnie 25 osób z Czech, Malty, Polski, Rumunii, Turcji i Węgier realizowało projekt Erasmus+ „Focus on youth”, którego celem było budowanie tożsamości europejskiej i wzajemnego zrozumienia w grupie liderów młodzieżowych i nauczycieli zainteresowanych metodami pracy pozaformalnej. Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi z zastosowaniem: gier integracyjnych, prezentacji, pantomimy, dyskusji, burzy mózgów, metod badania potrzeb, prezentacji na forum, pracy indywidualnej i grupowej pozwoliły rozwinąć wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • pracy metodami edukacji pozaformalnej w obszarach edukacji zdrowotnej i rekreacji,
  • integracji uczestników kursu szkoleniowego ze środowiskiem lokalnym,
  • stanu aktywności fizycznej młodych ludzi w lokalnych społecznościach miejscowości: Siret, Susice, Konya, Koszeg, Rinella, Kalkara i Chojna,
  • sposobów promowania właściwych nawyków żywieniowych,
  • metod zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej,
  • alternatywnych metod aktywności fizycznej,
  • radzenia sobie ze stresem oraz zastosowania poznanych metod w pracy z młodzieżą,
  • kształtowania postaw asertywnych wśród młodzieży w odniesieniu do nikotyny, alkoholu i narkotyków.

Program projektu umożliwił porównanie jakie sporty i formy spędzania wolnego czasu są najpopularniejsze wśród młodzieży w różnych krajach oraz dlaczego niektóre z nich są niemożliwe do uprawiania. Pozwolił na zgłębienie ról społecznych pełnionych przez młodych ludzi w dzisiejszych czasach i przekonanie się jaka forma nauki jest dla nich najlepiej przyswajalna, dzięki czemu odkryto zalety edukacji pozaformalnej. W oparciu o wspólne doświadczenia został ułożony specjalny kwestionariusz, który w przyszłości pozwoli w większym stopniu poznać potrzeby dzisiejszej młodzieży. W czasie projektu uczestnicy uzmysłowili sobie jak ważne jest zdrowie i sprawność fizyczna w badanej grupie wiekowej. Nauczyli się jak propagować i wprowadzać dobre nawyki żywieniowe i sportowe w życie młodego człowieka, używając przy tym metod niekonwencjonalnych, które dają szanse na podejmowanie dobrych decyzji, uczą zaufania i samodzielności. Poznali różne metody wpływu społecznego oraz jak w ich kontekście kształtować u siebie i u drugiego człowieka postawę asertywną, która buduje naszą osobowość. Zapoznano się również z problematyką środowisk, które zakłócają pracę nad budowaniem silnej osobowości i z tym co jest przyczyną wielu niepożądanych zachowań jak anoreksja, bulimia, popadanie w nałogi oraz innych problemów zaburzających psychikę młodego człowieka.

Projekt nauczył liderów młodzieżowych i nauczycieli jak powinno się przeprowadzać rozmowy na trudne tematy dotyczące nałogów i uzależnień. Wpłynęło to na uświadomienie sobie jak ważna jest rola lidera w społeczeństwie. Wiedza została nabyta poprzez doświadczenie wyłaniania się osób  naturalnie przejmujących pozycje lidera w grupie. Nauczono się jakimi cechami i zachowaniem charakteryzuje się dobry lider i co sprawia, że umiejętnie potrafi przewodniczyć grupie podczas zabawy, pracy czy wspólnej rozmowy. Dzięki temu każdy kto nadaje się na dobrego lidera musiał zapoznać się z alternatywnymi formami aktywności fizycznej jak joga czy gra w bule, aby nauczyć się jak skutecznie wprowadzać nowe rzeczy do swojego środowiska, uzyskując tym samym poparcie członków danej grupy kulturowej. Ważnym elementem było nauczenie się jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie uprawiania sportu i zapoznanie się z różnego rodzaju przykładami pomocy w przypadku  uszczerbku na zdrowiu lub złego samopoczucia.

Silnie wpłynęło to na poczucie odpowiedzialności uczestników, którzy w przyszłości chcieliby sami organizować projekty. Każda osoba biorąca udział w projekcie została wyposażona w pełen zestaw materiałów niezbędnych do utrwalenia i rozpowszechnienia uzyskanej wiedzy oraz otrzymała certyfikat informujący o ukończeniu szkolenia oraz o nabytych w jego trakcie umiejętnościach

Focus on youth Training Kit (pdf)